Leveringsvoorwaarden van CCG, gevestigd te Zeewolde, Nederland

Versie geldig vanaf 1 januari 2019

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CCG en op iedere tussen CCG en consument cq bedrijf tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CCG . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling of het plannen van een consult geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CCG behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CCG erkend.

1.4 CCG garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CCG bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van CCG zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CCG geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief of inclusief 9% of 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij CCG . Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door CCG verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.2 In geval van huur van de HRV Bodyguard geldt het volgende:

De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hem gehuurde materiaal vanaf het moment dat hij of de gevolmachtigde deze in ontvangst neemt tot op het moment dat het materiaal aangetekend retour wordt gestuurd naar CCG, of persoonlijk wordt ingeleverd bij CCG in Zeewolde. De Klant kan zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van CCG niet verhalen op derden. De Klant dient de nodige maatregelen te nemen om het materiaal te beveiligen bij vervoer, tegen alle weersomstandigheden, brand, verlies en diefstal. De Klant verklaart dat hij als een goede huisvader met het materiaal zal omspringen. Het is de Klant niet toegestaan het materiaal aan derden beschikbaar te stellen, over te dragen of uit te lenen.

CCG verklaart dat het materiaal dat meegegeven wordt in goede staat is en functioneert. CCG verbindt zich ertoe om eventuele kleine defecten of beschadigingen die geen gevaar vormen voor het goed functioneren van de apparatuur te melden aan de Klant vooraleer hij tekent voor ontvangst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor controle bij ontvangst en verklaart met ondertekening van de leverbon alle apparatuur in goede staat te hebben ontvangen. Klachten worden achteraf niet aanvaard. De Klant, of een door de Klant gevolmachtigde persoon moet alle gereserveerde apparatuur persoonlijk terugbrengen of aangetekend retour sturen in de originele verpakking en originele doos naar CCG binnen 8 uur na de meting. Indien de meting in het weekend eindigt, moet de meter de maandag erop worden terugestuurd. Het is de Klant niet toegestaan om zelf herstellingen of wijzigingen uit te voeren aan de gehuurde apparatuur. De Klant is verplicht alle mogelijke beschadigingen te melden aan CCG. Alle nieuw gevonden defecten en beschadigingen kunnen verhaald worden op de Klant. Bij het niet retourneren van de originele verpakking, of ernstige beschadigingen wordt € 40,00 incl. BTW in rekening gebracht.

Wanneer de klant zonder voorafgaande aankondiging de uitgeleende apparaat niet tijdig inlevert / terugstuurt, kan CCG de volgende maatregelen nemen:
– Bij het laattijdig inleveren van de apparatuur wordt nota genomen van de overschrijding van de uitleenperiode en extra huurkosten in rekening gebracht van € 35,00 incl BTW per dag.
– Bij het niet inleveren van het materiaal, zonder aankondiging en mededeling door de Klant van de reden, beschouwt CCG het materiaal als verloren door de Klant vanaf de derde werkdag na het verstrijken van de uitleenperiode.
De Klant is verplicht om aangifte van verlies cq. diefstal te doen bij het daartoe bevoegde politiekantoor en een exemplaar van de aangifte en de verklaring in te dienen bij CCG, uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag van het verlies cq. de diefstal van de apparatuur. Bij verlies cq. diefstal wordt € 495,00 ex 21% BTW vervangingskosten berekend.
Bij onvrijwillige of vrijwillige beschadiging of vernieling van de apparatuur tijdens de verhuurperiode wordt de Klant verantwoordelijk gesteld voor de reparatiekosten (minimum € 150,00) en alle bijkomende kosten die CCG oploopt tijdens het herstel of de vervanging van de apparatuur. Facturen met betrekking tot de kosten gemaakt in voorafgaande worden door CCG opgesteld en verzonden naar de Klant.

4.3 Retourzending algemeen

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient aangetekend te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt CCG zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CCG binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

4.4. Voorwaarden voor consulten en afspraken

Afnemer verklaart:

 • Geïnformeerd te zijn omtrent de procedure van de behandeling, te onderscheiden in 3 fasen:

1a.Intake fase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden, keuze voor de diagnostiek of behandeling,

1b. Diagnose fase: formuleren van de onderzoeksvragen, testen / vragenlijsten worden afgenomen, afronding met een adviesgesprek, indien gewenst rapportage (inclusief rapportage aan derden).

2. Behandelfase: samen met de behandelaar wordt gewerkt aan verandering van problemen of klachten gericht op herstel van de gezondheid.

3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling krijgt vorm in een afrondend gesprek.

 • Op de hoogte te zijn van de klachtenprocedure. Deze kunt u vinden op de webite van het RBNG (www.rbng.nl) of via het het NWP (http://www.kab- klachten.nl).
 • Akkoord te zijn met de privacy voorwaarden en leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de website van CCG.
 • Akkoord te gaan met de kosten die gemoeid zijn met de procedure van behandeling.
 • Geïnformeerd te zijn dat in geval van crisis tijdens kantooruren contact opgenomen wordt de behandelaar. Buiten kantooruren of bij afwezigheid kunt u het mobiele nummer van CCG bellen.
 • Geïnformeerd te zijn dat het annuleren of verzetten van een afspraak minimaal 48 uur van te voren dient te gebeuren. Afspraken die later worden afgezegd of niet worden afgezegd worden volledig doorberekend. U kunt zelf afspraken maken en verzetten via de online agenda van CCG op de website.

Algemeen:

 • Rapportage aan de huisarts en derden (zoals scholen/remedial teachers/ etc.) vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Tarieven:Het tarief is afhankelijk van het type consult. De tarieflijst hangt in de wachtkamer en vindt u op de website. CCG behoudt zich het recht voor de tarieven met ingang van het nieuwe kalenderjaar aan te passen.
 • Verzekering: In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering staat omschreven of en op welke voorwaarden u in aanmerking komt voor vergoeding van CCG consulten. Niet alle polisvoorwaarden zijn even duidelijk omschreven, daarom raden we u aan uw polisvoorwaarden goed te raadplegen en indien nodig uw ziektekostenverzekeraar telefonisch om uitleg te vragen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaratie aan CCG.
 • Op al onze behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden van het NWP en RBNG reglement van toepassing. Deze voorwaarden zijn in de praktijk aanwezig en kunt u op verzoek inkijken.
 • Betaling: Facturering geschiedt na ieder consult. Indien op een automatische incasso een stornering plaats vindt, wordt een administratieve toeslag in rekening gebracht. Indien na een derde aanmaning de factuur niet is voldaan zal de inning worden uitbesteed aan een incassobureau en zullen de extra kosten hiervoor bij u in rekening worden gebracht
 • Het toezenden van (na)bestellingen kan alleen plaats vinden als we in het bezit zijn van een ingevulde en ondertekende Automatische Incasso.
 • Aansprakelijkheid: Onze aansprakelijkheid voor consulten is beperkt tot het bedrag dat door CCG aan u is gefactureerd.

 

4.5 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CCG , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CCG.

5.2 Als gebruiker heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De wijze waarop CCG die bescherming uitvoert is beschreven in het Privacyreglement, dat is opgesteld op basis van de Algemene verordening Gegevensbescherming EU/2016/678 (AVG). Dit reglement is gepubliceerd op de website van CCG

5.3 CCG maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CCG ) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan CCG . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door CCG gegrond worden bevonden, zal CCG de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van CCG bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van CCG ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CCG gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CCG voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 CCG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens CCG in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van CCG en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt CCG zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden CCG slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van CCG gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 CCG kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen CCG en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door CCG op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 CCG behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van CCG gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 CCG is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CCG alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 CCG behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CCG gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien CCG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 CCG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Informatie en mogelijk advies die schriftelijk, mondeling of per email bij analyses wordt verstrekt is met de grootst mogelijke zorg verkregen en opgesteld. De verklaringen en informatie die versterkt wordt is niet door officiële instanties goedgekeurd en dienen daarom niet zoals advies van een doctor of arts aangenomen te worden. De ontvanger erkent de volledige eigen verantwoordelijkheid om deze informatie te gebruiken en adviezen op te volgen. We adviseren altijd deze informatie met een gezondheidsprofessional of arts te bespreken. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de door ons genoemde vitaminen, mineralen, behandelingen of anderszins.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door CCG aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij CCG zolang de koper de vorderingen van CCG uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van CCG wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door CCG geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CCG of een door CCG aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin CCG haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CCG zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CCG .

 

13. Deurwaarder

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van Medicas, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nr. 20107395. Wanneer na 2 herinneringen niet tot betaling wordt overgegaan, geven wij de incasso af. De extra buitengerechtelijke kosten worden op de relatie verhaald door Medicas.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CCG en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeewolde kennis, tenzij CCG er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.