U bezoekt het CCG omdat u via uw netwerk hoort dat dit Centrum zich onderscheidt van andere therapeuten, terwijl u, of uw kinderen al een lange tijd rond loopt met klachten die niet verholpen kunnen worden.

Centraal in onze aanpak is de breedte van de aanpak en die begint bij de intake. De intake is een gezamenlijk proces; vooraf vult u verschillende vragenlijsten in via een electronisch platform. Het is belangrijk dat u eerlijk antwoord geeft op de vragen die zijn gesteld. Voorafgaande aan de daadwerkelijke intake kennen we u dan al een klein beetje. Het gesprek dat plaats vindt geeft CCG een totaalbeeld van de probleemstelling.

Op basis van het gesprek kan om aanvullende analyses worden gevraagd; te denken valt aan urine of ontlastingsonderzoek bij de huisarts. In veel gevallen zal ook een haaranalyse gevraagd worden; de mogelijkheden hiervoor heeft CCG zelf.

Op basis van het complete beeld zal vervolgens een behandelplan worden gepresenteerd.

We zetten voor u dit plan hieronder  op een rij:

____________________________________________________________________________________

Fase 1a. Intake fase: Kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden, keuze voor de diagnostiek of behandeling.

Fase 1b. Diagnostiek fase: Formuleren van de onderzoeksvragen, testen / vragenlijsten worden afgenomen, adviesgesprek, indien gewenst rapportage.

Fase 2. Behandel fase: Samen met de behandelaar wordt gewerkt aan verandering van problemen of klachten.
Deze fase wordt nauw afgestemd met de cliënt. Tijdens deze fase kunnen de contactmomenten in overleg worden ingevuld: bezoek aan Zeewolde, telefonisch overleg, of overleg via Zoom of Skype (indien de cliënt een webcam heeft).

Fase 3. Evaluatie en afronding: Beëindiging van de behandeling krijgt vorm in een afrondend gesprek.

Algemene zaken.

Privacy / geheimhouding: Alles wat ter sprake komt in de consulten wordt vertrouwelijk behandeld en valt binnen de geheimhoudingsplicht van de behandelaar. Verdere informatie over geheimhouding, klachtenreglement, inzage in het dossier en dergelijk staan beschreven in het NWP reglement. Dit reglement kunt u op verzoek inzien.

Rapportages: rapportage aan de huisarts en derden (zoals scholen / remedial teachers / etc.) vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Crisisopvang: In geval van crisis dient u tijdens kantooruren contact op te nemen met uw behandelaar. Buiten kantooruren of bij afwezigheid kunt u het mobiele nummer van CCG bellen.

Afzeggen van afspraken: In geval van verhindering dient u minstens 48 uur van te voren de afspraak af te zeggen. Als een afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd wordt de afspraak in rekening gebracht.

Tarieven: Het tarief is afhankelijk van het type consult. De tarieflijst hangt ook in de wachtkamer. CCG behoudt zich het recht voor de tarieven met ingang van het nieuwe kalenderjaar aan te passen.

Verzekering: In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering staat omschreven of en op welke voorwaarden u in aanmerking komt voor vergoeding van CCG consulten. Niet alle polisvoorwaarden zijn even duidelijk omschreven, daarom raden we u aan uw polisvoorwaarden goed te raadplegen en indien nodig uw ziektekostenverzekeraar telefonisch om uitleg te vragen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaratie aan CCG.

Algemene voorwaarden: Op al onze behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden van het NWP en RBNG reglement van toepassing. Deze voorwaarden zijn in de praktijk aanwezig en kunt u op verzoek inkijken.

Betaling: Facturering geschiedt na ieder consult. Indien op in automatische incasso een stornering plaats vindt, wordt een administratieve toeslag in rekening gebracht. Indien na een tweede aanmaning de factuur niet is voldaan zal de inning worden uitbesteed aan een incassobureau en zullen de extra kosten hiervoor bij u in rekening worden gebracht. Wij hanteren mbt het inschakelen van een incassobureau de betalingsvoorwaarden van Medicas, zoals gedeponeerd bij de Kamer vaan Koophandel in Breda onder nr. 20107395

Aansprakelijkheid: Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door CCG aan u is gefactureerd.