Aanvulling op Haarmineralen-programmaneurotransmitters

Bij CCG wordt nu alweer enige jaren gewerkt m.b.v. de haarmineralen-analyse zoals die door de Amerikaanse wetenschapper Dr. Paul Eck ontwikkeld is. Een prachtig diagnostisch- en therapeutisch hulpmiddel, dat merken wij en een groeiend aantal collega’s, iedere dag weer opnieuw. Niet in de laatste plaats omdat het een benadering is die uitgaat van samenhang. In dat verband vergelijken we geneeskunde wel eens met vliegen in een vliegtuig, maar dan met twee benen op de grond. Een piloot kan een vliegtuig alleen op koers houden als hij geleerd heeft om alle meters in de cockpit integraal met zijn handelingen te besturen. Stel dat de piloot zich op één enkel metertje zou richten dan gaat het voorzeker mis. Samenhang is het geheim. Zo ook binnen de geneeskunde. Alleen wanneer er gewerkt wordt vanuit een samenhangende visie op klachten, levensstijl, aanleg, etc. kan er een duurzaam herstel plaats vinden door de behandeling.

In het afgelopen half jaar hebben we een belangrijke component aan het programma kunnen toevoegen. Hierdoor is de kans van slagen van een behandeling verder toegenomen.  Ieder die ervaring heeft met de huidige werkwijze binnen CCG is in zeker mate vertrouwd met het begrip ‘regulatie-systemen’. Het lichaam staat voortdurend bloot aan een enorme hoeveelheid prikkels en invloeden die het interne evenwicht kunnen verstoren. Alleen dankzij goed functionerende regelsystemen slaagt een gezond lichaam erin temidden van al die  stress in balans te blijven.

De belangrijkste regelsystemen zijn het immuunsysteem (de weerstand) en het neuro-hormonale systeem. Maar eigenlijk, zo realiseerden we ons, ontbreekt er nog een belangrijke component. Eveneens onderdeel van de regulatie systemen. We hebben het over de neurotransmitters.

Ons lichaam kent tal van zogenaamde boodschapper- of signaalstoffen. De meest bekende daarvan vormen wellicht de hormonen. Maar ook onze hersenen functioneren op basis van speciale signaalstofjes. Er zijn tal van deze stofjes ontdekt en in kaart gebracht. We weten tot op zeker hoogte wat ze doen, welke invloed ze hebben op het lichamelijk én psychisch functioneren. Dat laatste zeker niet in de laatste plaats.

Dankzij het baanbrekende werk van de Amerikaanse neurowetenschapper en student van de befaamde Dr. Carl Pfeiffer, Dr. Eric Braverman is het functioneren van de belangrijkste neurotransmitters in kaart gebracht. Daarnaast heeft hij een uitvoerige checklist ontwikkeld aan de hand waarvan de arts/therapeut kan afleiden hoe de actuele verhouding is tussen de belangrijkste neurotransmitters.

Binnen CCG werken we sinds kort standaard ook met deze checklist, als aanvulling op de Haarmineralen analyse.


 

Het belang van een goede balans in de neurotransmittersbiologische psychologie

Alle signaalstoffen in het menselijk lichaam, of het nu hormonen zijn of neurotransmitters, werken altijd door aan te hechten aan specifieke receptoren. Een receptor is een plek op de lichaamscellen waar de signaalstof kan aanhechten. Pas daarna ontstaat het gewenste effect. Een praktisch en voor velen herkenbaar voorbeeld is Diabetes mellitus Type II. Mensen met ‘ouderdomssuiker’, zoals dat altijd werd genoemd, produceren in de regel voldoende of zelfs teveel eigen insuline (=hormoon). Echter de receptor voor insuline is verminderd gevoelig voor dit hormoon geworden en daardoor neemt het effect af, nl. de opname van glucose in de cellen. Hierdoor ontstaan te hoge glucosewaarden in het bloed en spreken we van suikerziekte. Diabetes type II is daarom een zogenaamde “receptor-ziekte”. Een soortgelijk proces geldt ook voor de neurotransmitters in de hersenen. Doordat de hersenen de ‘centrale computer’ van het lichaam vormen en het functioneren van de hersenen in belangrijke mate door de neurotransmitters bepaald wordt, kunt u raden wat een verstoring van die functie allemaal voor gevolgen kan hebben.

Het baanbrekende werk van de Hongaarse wetenschapper prof. György Csaba en zijn onderzoeksgroep heeft in de afgelopen 35 jaar aangetoond dat er allerlei factoren zijn waardoor de gevoeligheid van de receptoren blijvend verstoord raakt. Dit kan levenslange consequenties hebben voor de functie van de daarbij behorende signaalstoffen, met alle gevolgen van dien.Onderzoek heeft aangetoond dat ongeboren baby’s en baby’s in hun eerste levensjaar ontwikkelingsfasen doorlopen waarin ze extreem veel meer gevoelig zijn voor storende factoren. Stoffen die bij een volwassen mens misschien maar een beperkte schadelijkheid vertonen kunnen tijdens de zwangerschap via de moeder een desastreus effect hebben op de ongeboren foetus. Effecten die levenslang kunnen blijven bestaan, volgens Csaba. Erger nog, effecten die onder bepaalde omstandigheden zelfs kunnen worden doorgegeven aan het nageslacht. Een overbekend en tragisch voorbeeld vormen de effecten van het omstreden medicijn DES tijdens de zwangerschap, waardoor er nu zogenaamde ‘DES-dochters’ zijn.

Bij CCG werken we o.a. met een methode waardoor we er in veel gevallen in slagen om de receptor-gevoeligheid weer te re-setten. De impact is enorm en het versnelt het herstel substantieel. Hieronder geven we met toestemming van de ouders een voorbeeld:

Het betreft een jongen van (nu) 8 jaar met gedragsproblemen.
Volgens de ouders loopt het gedrag de spuigaten uit. het probleem speelt eigenlijk al jaren. Het betreffen woedeaanvallen: hij gooit met dingen en loopt over de tafel.
Wordt boos om een kleinigheid. Schoppen, slaan en gericht dingen gooien. Is in z’n boosheid niet bereikbaar. Overal gaat het goed behalve thuis. Hij zegt het ook gewoon dat hij het opspaart tot thuis. Volgens de ouders is hij erg intelligent. Als hij uit school komt dan voelt de moeder al dat hij helemaal vol zit. Als zij voorstelt dat hij rustig boven kan eten dan zegt hij ‘graag’. Is erg prikkel gevoelig.
Slaapt goed. Ze moeten hem wakker maken. Ziet er heel moe uit. ’s Avonds kan hij moeilijk in slaap komen.
Er zijn diverse benaderingen in de behandeling ingezet maar steeds met slechts gedeeltelijk of tijdelijk effect. Wanneer hij de nieuwe behandelmethodiek volgt die CCG ontwikkelt heeft om de functie van specifieke neurotransmitters te optimaliseren, in zijn geval bleek dat dopamine te zijn, slaat zijn gedrag om als een blad aan de boom. Volgens de moeder wordt hij een ‘ander kind’.


 

Het Oxytocine-drama ear infections

Al eerder schreven we in de Nieuwsbrief van CCG over oxytocine. Het betreft een hormoon dat ten onrechte vaak alleen maar gekoppeld wordt aan geboorte en borstvoeding. Oxytocine is namelijk bij de zwangere vrouw verantwoordelijk voor het op gang komen van effectieve weeën en voor de toeschietreflex van de moedermelk. Oxytocine is echter een hormoon dat voor vrouwen én mannen in álle leeftijden erg cruciaal is. Het wordt ook wel het hormoon van ‘onthaasting, genezing en verbondenheid’ genoemd (lees het prachtige boek van Dr. Kerstin U. Moberg: “De Oxytocine Factor”).

Synthetisch oxytocine wordt gebruik als weeën-opwekkend middel in de reguliere verloskunde en in de vorm van een neusspray om de borstvoeding kunstmatig te sturen.

Hoe schadelijk of onschadelijk is dit inmiddels zeer wijd verbreide gebruik? Oordeelt u zelf. Prof. G. Csaba heeft aangetoond dat door de oxytocine boost die via de moeder (infuus) bij de ongeboren baby terecht komt de oxytocine-receptoren van de baby blijvend in gevoeligheid kunnen worden verlaagd. Het blijkt namelijk dat de receptoren hun definitieve gevoeligheid ontwikkelen aan de hand van het eerste contact met oxytocine. Als gevolg van deze kunstmatige ingreep kan de gevoeligheid van de oxytocine-receptoren levenslang verminderd zijn waardoor de natuurlijke eigen oxytocine productie nooit meer een optimaal effect kan hebben. Gelet op de effecten van oxytocine zoals sociale interactie, het aangaan van relaties, beheersing van agressie, ontspanning, etc. mag dit met recht dramatisch genoemd worden.

De bekende Londense gynaecoloog Dr. Michel Odent heeft in dit verband opgemerkt: ‘Het is waar, de jonge generatie staat bloot aan een veel hogere stress-druk, maar het zou wel eens kunnen zijn (en hij duidt hiermee op het veelvuldige gebruik van weeën-opwekkers) dat we ze de mogelijkheid hebben ontnomen om adequaat op die stress te reageren.’

Slecht Nieuws – Goed Nieuws.  Het slechte nieuws is dat er de laatste decennia een lawine aan factoren in ons leefmilieu is gekomen van factoren die vergelijkbare verstoringen van de receptor gevoeligheid veroorzaken. Het goede nieuws is dat er een prachtige methode is om die gevoeligheid weer te normaliseren, met vaak verstrekkende gevolgen. We adviseren u graag op dit punt.


Een cliënt vertelt over Oxytocine en de gevolgen…… 

Floortje is geboren in het ziekenhuis met m.b.v. weeën-opwekkers. Dit omdat de bevalling niet vlot verliep. Vanaf 6 maanden is onze dochter veel ziek geweest. Dit uitte zich met name in steeds terugkerende oorontstekingen. Ook had zij veel keelontstekingen en was zij veel verkouden. Toen zij 9 maanden oud was kreeg zij buisjes in haar oren. En met anderhalf jaar werden bij haar de neus- en keelamandelen geknipt. Eigenlijk was dit alles zonder goed resultaat.

De buisjes bleven bij haar niet langer als een half jaar zitten, en moesten daarna met spoed weer geplaatst worden, omdat zij niet zonder de buisjes kon. Zij was steeds zo ontzettend ziek van oorontstekingen. Ook had Floortje vaak last van veel hoestbuien en slijmvorming en veel neusverkouden. De huisarts had haar hiervoor 2 verschillende pufjes voorgeschreven, maar ook dit gaf niet helemaal het gewenste resultaat.

Floortje was qua doen en laten een onzeker meisje. Soms ook onbereikbaar en in haar eigen wereldje gekeerd. Daardoor had zij moeite met nieuwe situatie en nieuwe contacten.

Via vrienden van ons zijn wij in contact gekomen met Wim. Na het eerste gesprek vielen wel een aantal puzzelstukjes op zijn plaats. Daaruit bleek dat het hormoon oxytocine ( wat gebruikt word bij opwekken van weeën) een grote boosdoener kon zijn. Ook het veelvuldig gebruik van de antibiotica had zijn sporen nagelaten. Wim had een behandel plan opgezet en daarmee zijn wij van start gegaan. En wij zijn zo blij met het eindresultaat!!

We hebben een heel ander kind er voor terug gekregen! En wat ook heel belangrijk is, zij niet meer ziek geweest na het beëindigen van het ontstoringsprogramma.

Tijdens het ontstoren merkte wij al vooruitgang. Het viel ons met name op dat zij niet meer in haar eigen wereldje leefde, maar ook op ons reageerde als wij bv wat aan haar vroegen. De eerste keer dat dat gebeurde stonden wij hiervan te kijken! Zo positief!

Ook nu is het nog steeds een meisje wat lekker in haar vel zit, nieuwe situaties niet uit de weg gaat, en duidelijk meer zelf vertrouwen heeft! En…..voor het eerst sinds 7 jaar is zij niet meer ziek geweest. Zij heeft geen dagelijkse pufjes, geen hoestdrank en geen antibiotica meer gehad het afgelopen jaar. Dat is voor het eerst geweest in 7 jaar tijd! Wij zijn ontzettend blij dat we de stap hebben genomen om naar Wim te gaan, en zijn zeer dankbaar voor het resultaat!


 

E-mail verkeer:email

Het medium e-mail wordt door veel mensen verkeerd gebruikt. U kunt zich voorstellen als 200 mensen op een dag besluiten een vraag per mail bij mij neer te leggen dat ik dan naast mijn drukke agenda ineens 200 actiepunten extra heb. Daarnaast zijn er veel situaties waar een telefoongesprekje vele malen efficiënter is. 

Graag wil ik u erop wijzen dat het medium mail z’n beperkingen heeft en dat het in veel gevallen niet gezien moet worden als een juiste vervanger van persoonlijk contact (al of niet via telefoon, skype of life). Daarnaast hebben we besloten dat mijn vrouw Karin deze maand gaat starten met het assisteren bij het handelen van de grote stroom e-mails. Zij zal waar dat mogelijk is de beantwoording op zich nemen en anders coördineren dat die beantwoording binnen redelijke tijd plaats vindt.


 

Zomervakantie en bereikbaarheid:Hangmat

Wegens vakantie is de praktijk gesloten van 22 juli tot en met 7 augustus 2013. In deze periode kunnen er geen (na)bestellingen verstrekt of verzonden worden, houd daar rekening mee a.u.b.

Indien u in die periode verwacht zonder supplementen te zitten vragen we u deze op tijd bij te bestellen.

 


 

HRV meting in de praktijk

Bodyguard HRV op de huid
Bodyguard HRV op de huid

 Voor wie eerdere berichtgeving gemist heeft, even een korte inleiding op HRV meting.

HRV staat voor Heart Rate Variability oftewel in het Nederlands Hartslag Variabiliteit.

Al eerder hebben we benadrukt dat het menselijk lichaam feitelijk twee ‘standen’ kent, de actieve, verbruiksstand (slijtage, stress, overleven ‘vluchten of vechten’ etc.) en een rust- en herstelstand (regeneratie, spijsvertering, slaap, aanvullen van verbruikte reserves etc.). Beide toestanden dienen elkaar met een zeker regelmaat af te wisselen, er dient eenvoudig gezegd, balans te zijn tussen ‘uitgaven’ en ‘inkomsten’.  Het Autonome Zenuwstelsel met de hormonen speelt hier een cruciale rol. Het Autonome systeem werkt, zo zeggen we ‘onafhankelijk van onze wil’ en dat zou grond kunnen geven voor het misverstand dat je het dús niet kunt beïnvloeden. Niets is minder waar, we beïnvloeden het voortdurend maar alleen met gedrag.

In het wetenschap is veel literatuur beschikbaar waarin wordt beschreven dat HRV-meting een heel betrouwbare manier is om een direct beeld te krijgen van de balans tussen beide genoemde toestanden. Het mooiste is dan wanneer er een continue meting gedurende een bepaalde tijd kan plaats vinden, want dan krijg je een betrouwbaar beeld van de relatie tussen alledaagse gedragingen en de manier waarop ons lichaam daarop reageert.

Het Finse bedrijf Firstbeat heeft deze wetenschappelijke kennis uitgewerkt tot een praktisch en geavanceerd mobiel systeem waarmee maar liefst 72 uur achter elkaar gemeten wordt. CCG is de eerste praktijk in Nederland die deze methode heeft kunnen inzetten bij een aantal cliënten! We hebben er in het afgelopen half jaar veel ervaringen mee kunnen op doen en die zijn uitsluitend positief.

Enkele uitspraken van cliënten die de meting hebben ondergaan:

“Zeer verhelderend, nu zie je concreet dat ‘denken dat je ontspannen bent’ niet hetzelfde is als ‘ontspannen zijn’.”

” Een prachtige manier om je gedrag aan te passen zodat je beter herstelt. Een controle meting na 3 maanden liet het verschil overduidelijk zien.”

“Door deze meting ben ik op een ander tijdstip gaan sporten met als gevolg dat m’n energie veel beter herstelt.”

“Ik dacht altijd dat ik goed sliep, maar ik heb nu gezien dat ik toch niet goed herstelde. Door ‘s avonds een andere volgorde in de activiteiten aan te houden heeft zich dat hersteld.”

“Ik zie nu hoe belangrijk het is om regelmatige rustmomenten te hebben en het gekke is dat ik niet de indruk heb dat m’n productiviteit is afgenomen”

Als u interesse heeft om uw eigen life style gedurende 72 uur in kaart te brengen kunt u zich bij ons aanmelden per email.